شرایط استفاده از خدمات

شرایط استفاده از خدمات پیش از انجام هر گونه پرداختی توسط دانش پرداخت ابتدا اطمینان حاصل کنید که کلیه بند های زیر را با دقت مورد مطالعه قرار دهید. در صورتی که درخواست پرداختی ثبت گردد به منزله آگاهی و پذیرفتن کامل قوانین و شرایط می باشد و این شرکت در موارد بروز اختلاف حق […]